Ogłoszenia:
2020.01.03STARTUJE OSTATNIE SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO ZATRUDNIENIA”W dniu 03 stycznia 2020 roku 15 osobowa grupa uczestników projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczęł... więcej...
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

INFORMACJE O PROJEKCIE

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy ( wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzn. osoby z kategorii NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.2.1. PO WER. Wśród nich min. 50% osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest wyłącznie skierowany do osób z obszaru województwa podkarpackiego, w tym w co najmniej 50% do osób zamieszkujących miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

W JAKIM TERMINIE ( OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Do projektu można się zgłaszać w terminie od 01.01.2019 do 15.08.2019 roku

Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE Humaneo wraz z Partnerem projektu „Pretender” Adrian Wronka od 01.01.2019r. do 31.03.2020 r. Do projektu można się zgłaszać w terminie od 01.01.2019 do 15.08.2019 roku. Zakres bezpłatnego wsparcia udzielanego w ramach projektu podany jest poniżej.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – OBLIGATORYJNE
  • 6h/os. (3 spotkania x2h/os.);
  • identyfikacja stanu oddalenia od rynku pracy;
  • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego;
  • pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia;
 2. 2. Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencjii kwalifikacji zawodowych.
  • 30h/gr (6spotk. x5h/gr)
  • Określenie własnej sytuacji na rynku pracy, mocnych/słabych stron;
  • analiza rynku pracy Województwa Podkarpackiego;
  • informowanie nt. instytucji, które mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia;
  • aktywne metody poszukiwania pracy;
  • autoprezentacja w sieci (m.in. LinkedIn, Goldenline)
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (List motywacyjny, CV)
  • savoir vivre w kontakcie z pracodawcą
 3. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
  • Szkolenia wybrane na podstawie IPD i w oparciu o zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy na podstawie aktualnych na okres realizacji szkoleń rankingów zawodów deficytowych – 120 h/gr
 4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.
  • nabór pracodawców;
  • podpisanie umowy między organizatorem stażu a UP z podstawowymi warunkami przebiegu staży (wysokością stypendium, miejscem pracy i zakresem obowiązków);
  • opracowanie indywidualnego programu uwzględniającego potrzeby i potencjał Uczestnika Projektu;
  • przydzielenie opiekuna stażu oraz przygotowanie harmonogramu;
  • realizacja staży 3-5 miesięcy: śr. 160h/m-c, 8h/dzień, 40h/tyg., w przypadku osób niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym: 40h/m-c, 7h/dzień, 35h/tyg.;
  • wystawienie pisemnej opinii po zakończonym stażu;
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby - OBLIGATORYJNE oraz zapewnienie środków na zasiedlenie.
  • 6h/os. (3spotk.x2h/os.);
  • wywiad (oczekiwania względem pracy zgłaszane przez Uczestników Projektu, analiza opinii udzielanych przez doradcę, trenerów);
  • pozyskanie ofert pracy (min. opis niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, warunków płacy, zakres zadań na wybranym stanowisku, okres aktualności oferty i sposób aplikowania);
  • motywowanie do samodzielnego poszukiwania pracy;
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników projektu z pracodawcami;
  • przedstawienie min. 3 ofert dostosowanych do możliwości i kwalifikacji;
  • oraz inne działania wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, oraz dla ok. 6 osób środki na zasiedlenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!